Praga/ Prague

Praga — jak wiadomo — jest piękna
Prague, as you know is a beautiful place

Byłem tu już raz, 2 lata temu
I've been here once, 2 years ago
Są tam bardzo ładne chodniki, z różnymi wzorami.
There are a very nice sidewalks, designed with different patterns


A teraz o niej…
Ostatecznie, znalazła dobry sklep z artykułami plastycznymi, dwa poprzednie były słabe

And now…  about her
Finally, She found a good shop with art supplies. It was third,
the first two were poorly stockes.
adres/ this is an address: Vytvarne Potreby Zlata Lod'


Któregoś dnia, natknęła się Ona na malutki targ z czeskimi produktami,
niektóre z nich były ręcznie robione.

One day, She came across a very small market with Bohemian products
.
Some of them was handmade

Tutaj, jakiś Pan tkał a potem szył z tego różne rzeczy
Here, some guy wove and then sewed with the different things

Mogłeś spróbować, jeśli chcialeś
You could try if you want

50/50% bawełna z lnem/ cotton and linen

Na prawo, był sklep z zabawkami, wszystkie miały kształt kuli!
On the right was a store with toys. Everything in there had a shape of ball!

W między czasie pomalowała trochę, nowymi kredkami.
(Kredki są prezentem, ale musiała je wypróbować. Wiadomo)


In the meantime She painted a little, She used a new colour pencils.
(Pencils are for her friend but She had to try them)

i okazało się, że inne kredki które kupiła dla siostrzeńca,
SZKOLNE KREDKI są lepsze od tych (niby) artystycznych!

and it turned out that other crayons, those for her nephew,
SCHOOL CRAYONS are better then those for Artists

Narysowane szkolnymi kredkami. Więc kupiła SOBIE kredki tej samej marki
tylko znowu — artystyczne —  i okazało się… ;)

Drawn by school crayons. So She bought other crayons
the same brand as the nephew — but again — set for artists,
and it turned out… ;)

Inna historia. Poszła do Galerii Narodowej. I była mile zaskoczona,
spotkała się z dziełami Pietera Bruegela Młodszego
(woli Starszego)
A poniżej oryginał, czyli praca Starszego, Młodszy je kopiował i sprzedawał…

Another story. She went to the National Gallery. She was pleasantly surprised,
met with works of Pieter Bruegel II
(She prefers Older one)
Below it is original work of P. B. Older. P.B. Younger used to multiply his works
and sell them in many copies
źródło/ source: wikipedia

i innych mistrzów/ and other Masters: Albrecht Dürer
o tym obrazie/ about this painting

Lucas Cranach Starszy
Lucas Cranach the Elder

Wszystko to w jednym ze zbiorów Galerii Narodowej, w Pałacu Sternberga.
Generalnie, wycieczka była bardzo udana!
Pozdrowienia już z Polski


B U K T O L

All this in one of the collections of the National Gallery in the Sternberg Palace

Generally, the trip was very successful!
Greetings from Poland
(I returned yesterday, and I'm exhausted…)

B U K T O L

Pa/ See you!